Udslusning

Skolen har siden start opnået gode samarbejdsrelationer med: EGU, Ungdommens uddannelsesvejledning i Kbh., andre UU Centre, Jobcenter København, forskellige erhvervsuddannelser, Hans Knudsens Instituttet, Københavns kommunes Ungdomsskole, Hovedstadens Ordblindeskole, socialcentre, lokale arbejdsgivere og Københavns naturskoler.

Skolens udslusningsstrategi justeres løbende og indholdet på skolens værksteder evalueres og udvikles i relation til ændringer i vilkår, udslusningsresultater og den enkelte elevs evner og ressourcer.

Skolen tilstræber at værkstedstilbudene er personligt udfordrende og kvalificerende. Gennem produktion, undervisning og vejledning, er målet at sætte den enkelte elev i stand til at træffe realistisk mulige valg for fremtiden.

Eleven får under sit produktionsskoleophold desuden mulighed for at blive vejledt i personlige og sociale spørgsmål.

I samarbejde med eleven udfærdiger skolen en forløbsplan, der løbende evalueres af lærer og elev.

Gennem samarbejde med lokale arbejdsgivere o.a., tilstræbes, at eleverne kommer i praktikophold af kortere varighed.

Efter højst 3 mdr.´s ophold på Produktionsskolen kan eleven tilbydes deltagelse i et kombinationsforløb på en erhvervsskole. Indhold og tilrettelæggelse svarer til den indgåede samarbejdsaftale mellem den pågældende erhvervsuddannelse og produktionsskolen. Forløbet vil have en varighed på mellem 2 og 5 uger.

Skolen arbejder med et efterværn hvor eleverne følges i mindst 12 uger efter de har forladt skolen.

Når de 3 mdr. er gået kontaktes uddannelsessted/arbejdsplads for at forhøre om status. Eleverne har mulighed for at rette henvendelse til produktionsskolen efter udslusning

Udslusningsstatistik 2016
UVM kategori Antal I procent
1 EUD 9 11,11
3 EGU 5 6,17
5 Beskæftigelse på ordinære vilkår 8 9,88
7 Gymnasial uddannelse 6 7,41
10 Grundskole 1 1,23
11 10. klasse 2 2,47
12 Anden uddannelse 4 4,94
13 Udslusning til kommunale tilbud 1 1,23
15 Frafald uden kendt perspektiv 39 48,15
16 Andet: (barsel, flytning, længerevarende sygdom Kriminalforsorgen) 6 7,41
I alt 81 100