Virksomhedsplan

FORMÅL 
Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.  Skolen tilbyder undervisningsforløb, hvor produktion, undervisning, udvikling af livsfærdigheder og vejledning er integreret.

Skolen fokuserer på at styrke de personlige, sociale og uformelle kompetencer og kvalificere den enkelte unge til at indgå i det øvrige uddannelsessystem eller arbejdsmarkedet.

Dette skal ske dels ved personlig udvikling bl.a. gennem:

at lære at tage ansvar
at lære udholdenhed, selvdisciplin og situationsfornemmelse
at styrke selvtilliden
at lære samarbejdsevne og udvise initiativ
at udvikle stabilitet

og dels ved kvalificering, gennem erhvervelse af viden, kunnen og færdigheder, der er målrettet til uddannelse og arbejdsmarked. Vi arbejder praktisk med integreret undervisning, som fører til forskellige former for produktion.

MÅLGRUPPER 
Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Disse kan optages som led i en aktivering eller som frit optagne.

De unge kommer bl.a. fra: Socialcentre, skolevejledere, kuratorer, ungdoms-rådgivning, ungdomspensioner, jobcentre og ved direkte henvendelse. Fælles for alle er, at de har været til en vurdering hos den lokale UU-vejledning og har mod-taget en målgruppevurdering, der godkender til forløb på produktionsskole.

PRODUKTION/UNDERVISNING
Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde på værkstederne, og gennem dette fremmer værdier som: ansvarlighed for skole og egen læring, ligeværd, respekt for andre, fleksibilitet, ærlighed, glæde, opmærksomhed, omsorg, initiativ, positiv holdning, demokrati.

Undervisningens særkende er:

– den er individuel
– den tager udgangspunkt i praktisk arbejde
– den er uddannelsesforberedende
– den er kendetegnet ved tæt lærer/elevkontakt
– sociale færdigheder er en vigtig del
– vejledning og undervisning er tæt forbundne

En dag på skolen ser almindeligvis sådan ud:

8.00:         Start på værkstederne.
8.30:         Fælles morgenmad for elever i kantinen.
9.00:         Undervisning og arbejde på værkstederne genoptages

I løbet af dagen er der indlagt to korte pauser og en lidt længere frokostpause
Dagen afsluttes med oprydning på værkstedet og evaluering af dagens arbejde.

15.00        Fri

Skolen har 5 linier: Køkken/kantine, Sport/friluft, Kontor, Kreativ og Pædagog

KØKKEN
Der arbejdes med:

– Daglig drift af skolens kantine herunder planlægning af menu og indkøb
– Mindre catering-opgaver
– Hygiejne
– Rengøring
– Tøjvask
– Egenkontrol

SPORT- OG FRILUFTLINIEN
Sportsaktiviteter:
– Inden- og udendørs boldspil, idrætslege, styrketræning, fysiske tests, rulleskøjte- og skøjteløb.

Friluftsaktiviteter og praktisk arbejde:
-lejrliv, cykling, lystfiskeri og ski
– Vedligeholde overnatningspladser, naturpleje, naturarrangementer, planlægge arrangementer for andre elever på skolen.

Undervisning:
– Miljøundervisning, menneskets fysik og anatomi, ernæring, doping, kost og motion

KREATIV LINIE
På kreativ linie arbejdes der med:
– Kostumesyning,
– Fremstilling af forskellige markedsvarer,
– Reparationsarbejder samt produktion af bestillingsopgaver
– Fremstilling af egne kreationer
– Tegning, maleteknik, lettere smykkefremstilling

Undervisning:
– Håndarbejdsteknikker, tegning, maleri, betjening af sy- og overlockmaskine,
– Andre mere hobbyprægede teknikker.

I forbindelse med opgaverne undervises i design, mønsterkonstruktion, materialelære, dragthistorie m.v.

KONTOR
Der arbejdes med:
-Elevadministration
-Tekstbehandling/regneark/internet
-Bogføring
-Korrespondance
-Kasseafstemning, bank og giro
-Bankbetalinger
-Lønregnskaber
-Redaktion og fremstilling af skolebladet ”Høffdingsposten”

PÆDAGOGLINIEN

Der arbejdes med:
– Faste ugentlige aktivitetsdage i institution
– Materialekendskab
– Rytmik, lege og gøgl
– Udvikle egne kreative evner
– Praktikforløb
– Fast dag med udendørsaktiviteter
– Sundhed, motion og miljø

Desuden praktisk pædagogik og psykologi, sang og historier, etik, hygiejne, motion, barnepleje, personlig udvikling med mere.

ANDRE AKTIVITETER
Ud over arbejdet på værkstedslinien er der forskellige fælles arrangementer og ekskursioner med socialt, fagligt og kulturelt indhold.

En gang årligt har vi tur af flere dages varighed, med værkstedsrelaterede aktiviteter.

Efter minimum en måned på produktionsskolen, er der mulighed for at komme i praktik. Skolen opfatter praktik som en meget vigtig del af forløbet. Skolen har aftaler med forskellige private og offentlige arbejdsgivere, men opfordrer gerne eleverne til selv at opsøge nye praktiksteder, da denne kontakt er en god træning i jobsøgning

Ifølge lov om produktionsskoler skal eleverne senest 3 mdr. efter start på produktionsskolen tilbydes deltagelse i et kombinationsforløb af 2-5 ugers varighed på en erhvervsskole. Produktionsskolen har etableret samarbejdsaftaler om forskellige kombinationsforløb med erhvervsskolerne. Formålet er dermed at lette overgangen til erhvervsuddannelserne.

VEJLEDNING
Visitering til skolen foregår via skolens kontor.

Umiddelbart efter henvendelse til skolen aftales et møde og en rundvisning med den unge.

Såfremt den unge er interesseret i at starte på skolen aftales en startdato så hurtigt som muligt efter mødet.

Vejledning foregår i et tæt samarbejde mellem elev, lærer og vejleder. Forløbsplanen (se bilag) er omdrejningspunktet for vejledningen der foregår dels uformelt som en del af arbejdssituationen mellem lærer og elev, dels mere struktureret og formelt i lærer/elev samtaler omkring forløbsplanen og elev/vejleder samtaler.

Vejledningen indbefatter: personlig vejledning vedr. økonomi, bolig, sociale forhold m.m., almen vejledning om rettigheder og pligter som borger i et demokratisk samfund, erhvervsvejledning vedr. uddannelses- og erhvervsvalg samt praktikmuligheder og vejledning i sociale færdigheder som fx samarbejde, selvstændighed, kunne overholde aftaler/deadlines, mødetider etc.

UDSLUSNINGSSTRATEGI
Skolen har en samarbejdsaftale med UU-Kbh. og gode samarbejdsrelationer med EGU, STU, andre UU-centre, forskellige erhvervsuddannelser, HKI, KKU, Hovedstadens Ordblindeskole, social- og jobcentrene, lokale arbejdsgivere og Kalvebod Naturskole, KVUC, VUF

Skolens udslusningsstrategi justeres løbende og indholdet på skolens værksteder evalueres og udvikles i relation til ændringer i vilkår, udslusningsresultater og den enkelte elevs evner og ressourcer.

Skolen tilstræber at værkstedstilbudene er personligt udfordrende og kvalificerende. Gennem produktion, undervisning og vejledning, er målet at sætte den enkelte elev i stand til at træffe realistisk mulige valg for fremtiden.

Eleven får under sit produktionsskoleophold desuden mulighed for at blive vejledt i personlige og sociale spørgsmål.

I samarbejde med eleven udfærdiger skolen en forløbsplan, der løbende evalueres af lærer og elev.

Ved udslusning bliver eleven tilbudt det lovpligtige kompetencebevis

Efter højst 3 mdr.`s ophold på Produktionsskolen kan eleven tilbydes deltagelse i et kombinationsforløb på en erhvervsskole. Indhold og tilrettelæggelse svarer til den indgåede samarbejdsaftale mellem den pågældende erhvervsuddannelse og produktionsskolen. Forløbet vil have en varighed på mellem 2 og 5 uger.

Skolen arbejder med et efterværn hvor eleverne følges i mindst 12 uger efter de har forladt skolen. Når de 3 mdr. er gået kontaktes uddannelsessted/arbejdsplads for at forhøre om status. Eleverne har desuden mulighed for at rette henvendelse til produktionsskolen efter udslusning. Frafaldne elever tilbydes vejledning efter behov.

MILJØ
På Produktionsskolen på Høffdingsvej bearbejdes problemer i forbindelse med forbedring af undervisningsmiljøet som en løbende proces.

Det være sig problemer som udspringer af dagligdagen eller problemer som opstår i forbindelse med større omlægninger/forandringer.

Der arbejdes løbende med problemer som fremkommer gennem forespørgsler fra personale og elever og der kan tillige arbejdes med undervisningsmiljøproblemer ved hjælp af spørgeskemaer, interviews, temadage med diskussioner og debat.

Når nye elever starter på skolen introduceres de i skolens sikkerhedsregler og miljøpolitik.

På Produktionsskolen på Høffdingsvej er det ledelsens ansvar at sikre, at forespørgsler til forbedring af arbejdsmiljøet, fra såvel personale som elever, bliver hørt og gjort til genstand for analyse, vurdering, handlingsplan og opfølgning.

Undervisningsmiljøvurderingsområder på Produktionsskolen:

  1. Det æstetiske miljø

Det tilstræbes, at der i videst muligt omfang skabes et rart arbejdsmiljø, også hvad angår samspillet mellem kroppens sanser og rummet.

Der tages hensyn til den rummelige oplevelse i hverdagen, atmosfæren i rummet, rummets mulighed for at stimulere og udfordre kroppen og sanserne (lugte, se, høre og føle).

Det er tilstræbt, at undervisningen foregår i inspirerende rammer, der er med til at skabe stemninger og fornemmelser, ved hjælp af lys, materialer, overflader, struktur, variation, detaljer, farver, indeklima og akustik.

Det er tilstræbt, at understøtte den daglige undervisning og læringssituation, også hvad mødesteder, pauser, læsning og kropslig udfoldelse angår.

  1. Det psykiske miljø

Det tilstræbes, at der i videst muligt omfang tages hensyn til elevernes psykosociale trivsel. Der tages i det psykiske undervisningsmiljø hensyn til sociale og individuelle faktorer såsom fællesskab, venskab, samarbejde, sociale spilleregler, sociale kompetencer, mobning og chikane, isolation, konflikter, omgangstone, indfølingsevne, social støtte, medbestemmelse, vejledning, stress og stresshåndtering, tids- og arbejdspres, alene arbejde, mangel på udfordringer og faglig stimulering, engagement og motivation samt mulighed for succesoplevelser.

 

  1. Det fysiske miljø

Det tilstræbes, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de fysiske rammer, ergonomiske betragtninger, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, samt ulykkesrisici for så vidt angår inventar, pladsforhold, IT-udstyr, adgangsveje, gulvbelægning, lysforhold, indeklima, temperatur, akustik, støjpåvirkninger, oprydning, stillesiddende/variation i bevægelse, instruktion i brug af borde og stole, færdsel inde og ude, førstehjælp, flugtveje, og sikkerhed ved brug af maskiner.

FYSISKE RAMMER
Skolen er beliggende i lokaler på Høffdingsvej 22,2. 2500 Valby

ORGANISATION
Skolen ledes af en bestyrelse udpeget efter vedtægternes § 5.

Den daglige ledelse varetages af forstander og viceforstander. Desuden er der 5 fuldtids pædagogisk personale, to personer i fleksjob samt en deltids rengøringsmedarbejder.

Skolen har en sikkerhedsrepræsentant og en tillidsmand valgt af og blandt de ansatte for en periode af 1 år.

Der er oprettet et deltagerråd med repræsentanter for skolens værksteder

Kommunalt ansat psykolog er tilknyttet fast en dag ugentligt

SAMARBEJDSPARTNERE

Undervisningsministeriet
Børne- og Ungeforvaltningen i Kbh.
Socialforvaltningen i Kbh.
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen
Ungdommens Uddannelsesvejledning Kbh., herunder Egu/STU
KKU
UU centre
Andre produktionsskoler
Erhvervsuddannelserne

Andre uddannelsesinstitutioner
Naturskoler
Folkeskoler
Sociale myndigheder
FSK
Jobcenter København
Psykiatrifonden
U-Turn
Det sociale netværk
Bryd Tavsheden

ØKONOMI
Ved hvert bestyrelsesmøde følges op på regnskab og budget

Budget samt budgetforudsætninger forelægges for bestyrelsen til godkendelse ved det ordinære møde i 4. kvartal.

Revision foretages i henhold til bekendtgørelse om regnskab og revision ved produktionsskoler.

Årsregnskab forelægges for bestyrelsen til godkendelse ved ordinært bestyrelsesmøde i 2. kvartal.

ANDET
På ugentlige møder samt på interne /eksterne pædagogiske dage, informeres det samlede personale om skolens status og planlægger dens forsatte udvikling.

Det tilstræbes at alle fast ansatte i videst muligt omfang, kan deltage i fagligt- og personligt udviklende kurser af betydning for skolen.

Alkohol: Alkohol må ikke indtages mens der udføres skoleaktivitet. Fremmøde under påvirkning medfører hjemsendelse.

Skolen fører en aktiv rygepolitik med henblik på at få de unge til at stoppe rygning.

Rusmidler: Fremmøde under påvirkning medfører hjemsendelse.

Der arbejdes løbende med skolens almindelige ordensregler

FREMTID
Det pædagogiske udviklingsarbejde forsættes med udgangspunkt i skolens værdier.

Prioritere sundhed højt i dagligdagen.

Vi vil prioritere elevernes anvendelse af it, herunder internet i løsningen af forskellige opgaver på værkstedet.
Vi vil arbejde med at beskrive og herved synliggøre hvilke realkompetencer skolen kan bibringe eleverne under opholdet på produktionsskolen. Vi vil videreudvikle og kvalificere de forløbsplaner der indgår som en fast del af elevsamtalen. Vi vil styrke arbejdet med vejledning og udslusning.
Vi vil arbejde med at styrke og forbedre de lovpligtige kompetencebeviser
Vi vil forstærke arbejdet med omgangstone, mobning, sygdomsbegreb, velbefindende o.lign. Emner der er en integreret del af undervisningen på skolens værksteder
Vi vil prioritere at erfaringer fra skolens psykolog implementeres i skolens hverdag.
Vi vil løbende vurdere om skolen har den nødvendige kapacitet og de rigtige tilbud
Vi vil løbende vurdere om det er hensigtsmæssigt at skolen tilbyder KUU
Vi vil arbejde aktivt med reduktion af frafaldet
Vil forsat arbejde med skolens sundhedspolitik – sundhedstjek

Videreudvikle misbrugspolitik – implementere erfaringer fra arbejdet med samarbejdet med misbrugskonsulenterne fra U-Turn

Arbejde med mental sundhed, udvikle beredskabsplan og fremstille et katalog med henvisningsmuligheder

Implementere erfaringer fra undervisningen med medarbejder fra FSK

Arbejde målrettet på at opkvalificere eleverne i relation til erhvervsskolereformen

SUNDHEDSPOLITIK på Produktionsskolen
Siden Produktionsskolens start i 1992 har sundhed for personale og elever været af væsentlig betydning for skolen, og derfor en integreret del af skolens dagligdag.

Mange livsstilsfaktorer har haft særlig betydning for ansatte og elevers sundhed på skolen,

  • KRAM faktorer

 

  • Mental sundhed

 

  • Rusmidler

Disse emner vægtes derfor højt i skolens sundhedspolitik.

Det er derfor vigtigt at skolen er et godt sted at være, med et godt fysisk og psykisk arbejds- og undervisningsmiljø.

Al arbejde med sundhed skal ske ud fra principper om at:

– sundhed er et fælles ansvar
– det skal være sjovt at være sund
– alle skal have mulighed for en sund dagligdag på skolen
– sundhed skal være en del af de daglige aktiviteter

Det er vigtigt for skolen at sikre arbejdet med udviklingen af sundhedspolitikken forsættes. Det er derfor ledelsens ansvar at der løbende foretages en løbende revidering af denne, bl.a. på personalemøder og at lærernes kompetencer forsat holdes ajour.

Det er ligeledes ledelsens ansvar, at der én gang årligt afsættes tid og ressourcer til, at alle kan medvirke til gennemførelse af en arbejdspladsvurdering og en vurdering af undervisningsmiljøet på skolen.

Vores erfaringer viser at det på grund af den løbende udskiftning er svært at fastholde interessen blandt eleverne for et demokratisk valgt deltagerråd. Vi har derfor besluttet at alle nye tiltag udspringer af og formidles gennem drøftelser i mindre fora på værkstedsniveau, inden det indarbejdes i Sundhedspolitikken. Herved sikres det at den enkelte kan give udtryk for netop sine ønsker og holdninger.

Med udgangspunkt i KRAM faktorerne har skolen udarbejdet følgende tiltag, der løbende udvikles i forbindelse med nye ideer/tiltag, problemer, der skal løses og evt. ændrede betingelser (lovgivning, fysiske rammer m.v.)

Skolen har udarbejdet følgende tiltag:

Kost:
Eleverne får som en del af undervisningen oplysning om uhensigtsmæssig ernæring

Skolen har fast tilbud om morgenmad, tilbud om frugt hver dag samt en obligatorisk frokostordning, fremstillet af skolens køkkenlinie

Skolen har intet salg af slik /sodavand i kantinen

Slik/sodavand indtages ikke i undervisningstiden

Eleverne har fri adgang til frisk, koldt vand

Lærerne opkvalificeres løbende med den nyeste viden på området

Rygning:
Eleverne får tilbud om kvalificeret hjælp til rygestop af skolens uddannede rygestopkonsulent

Skolen har tilbud om at benytte eksterne undervisere

Eleverne oplyses løbende om konsekvenser af rygning – kampagner, løbende snak m.v.

Skolen har indført fysiske og tidsmæssige begrænsninger for rygning

Lærerne får løbende mulighed for at opkvalificere sig

Fremtid:
Vi vil i dagligdagen forsøge at motivere alle skolens rygere til rygestop

Alkohol:
Eleverne oplyses om konsekvenserne ved misbrug

Alle skoleaktiviteter er alkoholfri

Tilbud om hjælp ved erkendt problem

Motion:
Oplysning om fordelen ved regelmæssig motion

Skolen har valgfag for alle en gang ugentligt m. motion som hovedtema

Idrætsholdets lokaler er åbent for andre værksteder

I pauser kan eleverne benytte idrætslokalet

Eleverne opfordres til at benytte skolens cykler eller gå v. transport i nærområdet

Skolen afholder en årlig overnatningstur m. socialt indhold og fysisk aktivitet (boldspil, lege, m.m.)

Skolens værksteder har mulighed for at benytte skridttællere v. ture, legekasse, hulahopringe o.l.

På værkstederne oplyses løbende om fordele v. regelmæssig motion

Eleverne oplyses om hvilke muligheder der er for fysisk aktivitet i deres nærområde og opfordres til at benytte dem

Fremtid:
Motion inddrages i hverdagsaktiviteterne på alle værksteder

Indretning af faglokaler så motion kan dyrkes løbende og efter behov

Rusmidler:
Oplysning om konsekvenser og virkning/langtidsvirkning ved anvendelse euforiserende stoffer

Skolen har:
– Misbrugskonsulent fast en gang ugentlig på skolen
– Samarbejde med U-Turn, Settlementet og andre behandlere
– Samarbejde med soc. myndigheder
– Fast indarbejdede procedurer med individuelle handleplaner
– Opkvalificering af personale med nyeste viden

Desuden er alle engageret i en tidlig opsporing af misbrug og afdækning af eventuelle problemer.

Det sociale liv på skolen:
Indretning og udsmykning af undervisningslokaler og fællesarealer ændres løbende i samråd med eleverne

Fælles aktiviteter for den samlede skole:
– I henhold til årsplanen arrangeres fællesuger og weekendtur med et socialt og fagligt indhold
– I løbet af et skoleår gennemføres flg. aktiviter der planlægges i samarbejde mellem elever og lærere:
– teater, bio, foredrag osv.
– fællesdage
– rengøringsdage
– legedage, o.a.

Andre tilbud:
– drøftelse af, omgangstone, mobning, sygdomsbegreb o.lign. emner er en integreret del af undervisningen på skolens værksteder

Vi har udarbejdet en handleplan og et katalog med henvisningsmuligheder for unge der mistrives i hverdagen